کتاب نشیبی دراز است پیش فراز

مشاهده پیش نمایش

Report Abuse
3,000تومان
12فروش موفق
محصول مورد تایید است
محصول ویژه است
امتیاز محصول
bitahb
12 فروش

کتاب نشیبی دراز است پیش فراز اثر شاهین نژاد است؛ روﯾداد ﯾورش اﻋراب ﺑه اﯾران و رﺧدادھﺎی ﺳده ی ھﻔﺗم ﻣﯾﻼدی ﮐه ﻣﻧﺟر ﺑه اﺷﻐﺎل اﯾران ﺗوﺳط آﻧﺎن ﮔردﯾد، ﺑﯽ ﮔﻣﺎن ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻧﻘطه ی ﻋطف ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷورﻣﺎن اﺳت. ﺑﺎ وﺟود ﺑزرﮔﯽ اﯾن روﯾداد و ﺗﺎﺛﯾر ژرف آن ﺑر زﻧدﮔﯽ اﯾراﻧﯾﺎن در ھﻣه ی ھزار و ﭼﮭﺎرﺳد ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ، ﮐﻣﺗر دﯾده ﺷده ﮐه ﭘﺎﺳﺧﯽ روﺷن و ﺑﯽ ﭘﯾراﯾه ﺑه ﭼراﯾﯽ و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻓروﭘﺎﺷﯽ اﯾران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐه ﻓراﮔﯾرﻧده ی ھﻣه ی زواﯾﺎی اﯾن رﺧداد ﺑﺎﺷد ﺑه اﯾراﻧﯾﺎن ﮐﻧﺟﮑﺎو و ﺗﺷﻧه ی ﺣﻘﯾﻘت داده ﺷده ﺑﺎﺷد. ﺷﮑﺳت در ﻗﺎدﺳﯾه و اﺷﻐﺎل ﺗدرﯾﺟﯽ اﯾران ﺑدﺳت اﻋراب ﻣﺳﻠﻣﺎن در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘس از آن ﻧه ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺎﺛﯾر ﺑزرﮔﯽ ﺑر ﻓرھﻧﮓ ﻣردم اﯾن ﻣرزوﺑوم ﻧﮭﺎد ﺑﻠﮑه ﺑﺎﻓت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ، ﻓرھﻧﮕﯽ، اﻗﺗﺻﺎدی و ﺣﺗﯽ ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ اﯾن ﺳرزﻣﯾن را ﻧﯾز دﺳﺗﺧوش ﺗﻐﯾﯾرات ﭼﺷﻣﮕﯾری ﻧﻣود.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب نشیبی دراز است پیش فراز”

محصولات مرتبط با این محصول